Om dugnad

Som andelshaver i Buggeland bhg SA må man delta på dugnad i inntil 10 timer pr bhg-år. Dette er regulert i punkt 11 Dugnad. Når det gjelder selve gjennomføringen er det det organisert på følgende måte:

Andelshavere deles opp i lag på +/- 5 og har ansvar for +/-2 uker hver. Ukene tildelse for hele bhg-året allerde hver høst. Lagledere er merket rødt. Lagleders oppgave er å hente dugnadsperm med oppgaver samt organisere laget. Lagleder fører oppmøte.

I tillegg innkalles det til min en fellesdugnad som man må delta på.

Dette betyr at hver andel må delta på både lagdugnad og fellesdugnad for å få godskrevet fult oppmøte.

Hver juni eller august blir man automatisk fakturert 5 eller 10 timer ved manglende deltakelse på dugnader. Pr dags dato utgjør dette kr 1000,- eller 2000,-.