Om oss

Velkommen til Buggeland barnehage!

Barnehagen er foreldre-eid og drives
med et ideelt ikke-økonomisk formål. Barnehagen drives av eierstyret på vegne
av årsmøte som er barnehagens øverste organ.

Formål:

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og bidrar samlet til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur.

 

100_0019

Informasjon om barnehagen:

Barnehagen har totalt 4 avdelinger, to
avdelinger er for barn 1-3 år, og to for barn 3-6 år. Barnehagen har en grunnbemanning på 17 årsverk. Det er lagt opp til 2 pedagoger på hver avdeling. Betalingssatsene er fastsatt av eierstyret etter gjeldende lov om makspris. Dette innebærer også søskenmoderasjon. I tillegg betales det matpenger. Se nettside for gjeldende satser. Eierstyret består av representanter fra foresatte og personal. Daglig leder har møteplikt.