Vedt.drift

Sist endret pr 10.11.22 med ikrafttredelse 10. jan 2023 iht punkt 19. Endringen gjelder punkt 10 Ferie.

Vedtekter for Buggeland Barnehage SA i henhold til Barnehagelovens § 7, barnehageeiers ansvar

Innholdsfortegnelse, vedtekter

1       Eierforhold…………………………………………. 2

2       Formål……………………………………………….. 2

3       Opptaksmyndighet……………………………….2

4       Opptakskrets og opptakskriterier…………..2

4.1    Tilbud………………………………………………… 3

5       Opptaksperiode og oppsigelsesfrist………….4

6       Fastsettelse av foreldrebetalingen…………….4

7       Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak.. 5

8       Leke- og oppholdsareal…………………………. 5

9       Åpningstid…………………………………………… 5

10     Ferie……………………………………………………… 6

11     Dugnad………………………………………………… 6

12     Mat………………………………………………………. 6

13     Helsemessige forhold/fravær…………………… 6

14     Ansvar…………………………………………………… 7

15     Daglig leder/personalet…………………………….. 7

16     Taushetsplikt……………………………………………. 7

17     HMS……………………………………………………….. 8

18     Mislighold………………………………………………..8

19     Endring av vedtekter…………………………………9

1               Eierforhold

Buggeland barnehage SA er en selveiende økonomisk forening, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

2               Formål

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og bidrar samlet til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur.

Barnehagen skal drives med et ideelt, ikke økonomisk formål og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3               Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Beslutning om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas etter skriftlig søknad iht. Buggeland barnehages opptakskriterier og barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptak.

Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte til Sandnes kommune. Klagen må framsettes skriftlig innen 3 uker etter avgjørelse i beslutning om opptak er fattet.

4               Opptakskrets og opptakskriterier

Opptakskrets er barn av andelseiere, barn av ansatte og andre søkere. Søkere med Buggeland bhg som 1. valg prioriteres.

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass fram til skolepliktig alder eller til plassen blir oppsagt og andelen innløst.

Barnehagen skal ha en hensiktsmessig alderssammensetning og jevn kjønnsfordeling for å sikre en forsvarlig drift. Det må være sammenheng mellom årskull som går ut, og de årskull som kommer inn. Dette medfører at man kun tar opp barn innenfor utvalgte årskull.

Tildeling av plass skjer da iht hensiktsmessig alderssammensetning, kjønnsinndeling og Buggeland bhg som 1. valg, innenfor følgende prioritetsrekkefølge:

1)      I henhold til Lov om barnehager av 16.06.2005 (barnehageloven) § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester av 17.07.1992 (barnevernloven) §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage, dersom dette ikke går på bekostning av at barn av eiere får plass.

2)      Barn av ansatte med følgende prioritet:

 1. a)      barn av daglig leder
 2. b)      barn av pedagogisk leder
 3. c)      barn av førskolelærer
 4. d)     barn av øvrig personal

3)      Barn av styremedlemmer.

4)      Barn med midlertidig plass rangert etter hvem som har hatt leieplassen lengst.

5)      Søsken rangert slik at søsken av barn fra gruppe 1 prioriteres før søsken av barn etter prioritet 2 osv.

6)      Øvrige søkere rangert etter søknadsdato og klokkeslett.

Ved elektronisk akseptering av plass via oppvekstportalen signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter. Dersom man trekker tilbake tildelt og akseptert plass før barnet har begynt i barnehagen, vil kr. 1000,- av innbetalt andel gå tapt, se for øvrig pkt. 5.

Når et barn slutter i barnehagen skal andelen disponeres etter opptaksreglene i disse vedtektene.

4.1         Tilbud

Barnehagen gir som hovedregel tilbud om 100% plass. Tilbud om fleksible heldagsplasser kan vurderes ifm markedet, og på forespørsel.

5               Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn kan skje hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptak.

En andel/plass skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Tilbakebetaling av andel gjøres innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsestiden. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.

Barnehagen forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden, hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av et annet barn før oppsigelsesperiodens utløp. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Dersom et barn skal slutte etter 1. mai, må det betales foreldrekontigent for mai, juni og juli.

6               Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Buggeland barnehage SA i henhold til gjeldende regelverk om makspris.

Det gis søskenmoderasjon etter følgende satser:

 • 30 % for 2. barn
 • 50 % for 3. eller flere barn

Det gis ikke søskenmoderasjon for matpenger.

Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

Foreldrekontigenten forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned. I henhold til regelverket om makspris foretas 11 innbetalinger i året. Juli er betalingsfri. Barn som skal slutte etter 1. mai, må imidlertid betale for mai, juni og juli jmf. punkt 5.

Det betales frem til og med 14. august det året barnet begynner på skolen.

7               Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i Lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av 16.12.2005, nr. 1477.

8               Leke- og oppholdsareal

Barnehagens innvendig leke- og oppholdsareal er satt til 4 m² pr. barn over 3 år, og 5,3 m² pr. barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak.

Buggeland barnehage SA har et godkjent innvendig leke- og oppholdsareal på 430,4 m².

Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid Lov om barnehager, rundskriv Q-0902 B.

9               Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl.16.30 mandag til fredag. Styret forbeholder seg retten til å endre åpningstidene, hvis foreldrenes behov endres.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 9 timer hver dag. Foresatte kan søke individuelt om lengre oppholdstid for enkeltbarn.

Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften holdes stengt. Barnehagen er stengt på helligdager.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt inntil 6 kurs- og planleggingsdager. Foreldre/foresatte vil få informasjon i god tid om disse dagene.

Barn skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

Barnehageåret starter 15. august.

10           Ferie

Barnehagen holdes åpen 11 måneder og 2 uker i året. Det er sommerstengt 2 uker i juli. Alle barna skal ha 4 uker ferie, og det forutsettes 3 uker sammenhengene i følge med sommerstenging. Enkeltdager teller ikke som ferie.

Foreldre skal så snart som mulig i april, gi melding om når barna skal ha sommerferie i henhold til sommerstengingen. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

11           Dugnad

Alle andelshavere må årlig stille på 10 timer dugnadsinnsats. Dette gjelder pr. familie, uavhengig av hvor mange andelen en familie eier. Har man ikke anledning til å delta, kan man kjøpe fritak. Fritaket koster kr. 200,- pr. time og pengene går uavkortet til barnehagen.

12           Mat

Det skal være 2 brødmåltider, samt et lett mellommåltid (frukt) i barnehagen pr. dag. Noen gang serveres varm mat. Kaker godteri etc. må ikke medtas. Unntak er ved spesielle anledninger, der samtykke er gitt av personalet.

Det betales for mat i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av barnehagen, jmf. punkt 6.

13           Helsemessige forhold/fravær

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse jmf.    § 23 i barnehageloven.

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare.

Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.

14           Ansvar

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barne­hagen. Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke for­late barnet før det har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Andelslaget/personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid­del uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

15           Daglig leder/personalet

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder representerer barnehagens eiere og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Øvrig personale ansettes av daglig leder.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Dette gjelder for alle ansatte.

Daglig leder rapporterer til styret. Daglig leder skal legge fram saker til uttalelse for samarbeidsutvalget og foreldrerådet, som er av viktighet for deres arbeid.

Instruks for daglig leder og øvrig personale fastsettes av styret i barnehagen.

16           Taushetsplikt

Barnehagen skal ivareta forvaltningslovens (av 10.02.1967) bestemmelser om taushetsplikt, jfr. §§ 13 til 13 f og Lov om barnehager §§ 22 og 23.

17           HMS

Barnehagen skal ha et internkontrollsystem etter gjeldende regler og forskrifter. Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

Barnehagen drives i samsvar med bl.a.:

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 (internkontrollforskriften).
 • Lov om barnehager av 12. desember 2005 (barnehageloven) og de av Barne- og familiedpartement til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.
 • Rammeplan for barnehager.
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995.
 • Vedtak i Buggeland barnehage SA.
 • Årsplan og virksomhetsplaner for barnehagen.

En mer detaljert oversikt over regelverk og krav finnes i barnehagens internkontrollsystem.

18           Mislighold

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, samarbeidsutvalgets eller foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrekontingenten til barnehagens drift, kan styret beslutte at det aktuelle barn skal utmeldes.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Styret kan i slike tilfeller kreve innløsning av andelen med øyeblikkelig virkning.

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1976, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet.

Ved mislighold av avtalen fra barnehagen sin side kan foreldre/foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning.

Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å betale denne ekstra kostnaden.

19           Endring av vedtekter

Disse vedtektene er endret av styret i Buggeland barnehage SA 10.11.2022.

Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtalen. Slike endringer skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendringene gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset, til foreldrebetaling, og gebyrer.