Samu

Her finner dere oversikt over Samu (samarbeidsutvalget) og hva Samu gjør.

Viktige hendelser:

Onsdag 4. okt 2023- nytt samu konstituerte seg selv på årets første møte.

Juleverksted: Lørdag 25. nov 2023 – Info legges ut på mykid når det nærmer seg.

Budsjett/regnskap: Samu får dokument for innspill og kommetarer.

Vårtur: april/mai: Samu arrangerer tur.

Årsplan: mai/juni: Samu får dokument for innspill og kommentarer.

Verv Navn mail mobil
Vara Cathrine Storm cathrine-1991@hotmail.com 99467592
Medlem Malin S Rovik Malin_stava@hotmail.com 98677355
Medlem Cathrine Myklebust cathrinelima86@gmail.com 90532280
Nestleder Noemi Duda noemikub@gmail.com 40569596
Leder Torhild Carlsen torhildhetland@hotmail.com 98041345
Møterett Styrerep.
Møterett Daglig leder post@buggeland-barnehage.no 93003552

11        Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

  1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
  2. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
  3. Samarbeidsutvalget skal ha max 5 medlemmer, med min 2 representanter fra foreldrene og min 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
  4. Eierstyret avgjør selv om det skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eierstyret kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
  5. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
  6. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.