Dokumentasjon og evaluering

Dokumentasjon og evaluering

Barnehagen driver med aktiv dokumentasjon av det daglig arbeidet. Arbeidet dokumenteres og registres gjennom bilder og tekst fra dagliglivet. Dette være seg så vel barnlige som voksne historier og gullkorn.

Videre bruker vi det elektroniske verktøyet www.mykid.no. Her foregår kommunikasjon og dokumentasjon mellom hjem og bhg som kan gjøres skriftlig. Dette erstatter ikke de daglige relasjoner, men verktøyet gjør all info lett tilgjengelig for alle parter. Bruken avklares med alle foreldrene, og det er kun inviterte brukere som har tilgang.

Evaluering av barnehagens innhold, prosesser og måloppnåelse foregår fortløpende gjennom året på flere plan. I tillegg gjennomgås alltid foregående bhg-år i tråd med utarbeidelse og fastsetting av ny årsplan.

Barnehagen har i tråd med rammeplanen også utarbeidet en progresjonsplan innenfor fagområdene. Denne finner du på vår nettside som en underkategori av årsplan-fanen (www.buggeland-barnehag.no).

Avdelingene:

Fastsetter månedsplaner og lager ukeopplegg basert på månedlige evalueringer, års-/progresjons-/ og ramme-planen. Alt arbeid dokumenteres gjennom planer, evalueringer, pedagogisk dokumentasjon av både gruppa og enkeltbarn.

Pedagogiske ledere/barnehagelærere:

Har ansvaret for at enkeltbarna blir ”kartlagt” gjennom observasjoner og skjema som er aktuelle å bruke i samarbeid med foreldre, overgang bhg-skole, fagteam, ppt, og andre aktuelle instanser.

Ledergruppa:

Har som fast agenda på sine møter med en gjennomgang av perioden som var og perioden som kommer.

Barna:

Barnas interesser, ønsker og innspill i det daglig arbeidet vektlegges i de prosesser man jobber med/i. Barnas medvirkning kombinert med personalets mål og prosesser ses i sammenheng ved evalueringer av barnehagens innhold.

Foresatte:

Kommer med innspill i det daglig arbeidet/kontakten med barn og voksne – dette går både på her og nå situasjoner, samt barnehagens innhold for kommende perioder.

Samu/foreldreråd:

Holdes informert om og kommer med innspill til barnehagens innhold og årsplaner.

Eierstyret:

Holdes informert om og kommer med innspill til barnehagens innhold og årsplaner.